ISO

Od roku 2018 je spoločnosť ZTS – Výskum a vývoj držiteľom certifikátu podľa normy ISO 9001-2015. Vďaka zavedeniu systému manažérstva došlo k zlepšeniu riadenia firemných procesov, eliminácii rizík a kolízií informačných tokov a tiež k zníženiu nákladov a zvýšeniu efektivity práce. Certifikácia celkovo prispela k zlepšeniu dosiahnutia podnikateľských cieľov spoločnosti, vrátane posilnenia našej pozície v konkurenčnom prostredí nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu.

Spoločnosť ZTS – Výskum a vývoj je zároveň držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré je vydávané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Toto osvedčenie nám umožňuje uchádzať sa o granty EÚ zamerané na inovácie, vedu a výskum.