IPCEI (Významný projekt spoločného európskeho záujmu)

Regenerácia použitých batérií z elektromobilov

Európska únia stanovila ambiciózny cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Neoddeliteľnou súčasťou tohto plánu je intenzívne využívanie obnoviteľných zdrojov a postupný odklon od fosílnych palív. V doprave túto zmenu symbolizuje prechod na elektro mobilitu, ktorá so sebou prináša ekologickú výzvu v súvislosti s batériami. Čo môžeme spraviť preto, aby mali čo najmenší dopad na životné prostredie?

Odpoveď na túto otázku prináša náš projekt s názvom „Production of second – life battery modules“, ktorý získal od Európskej únie potvrdenie, že môže výrazne prispieť k vzniku technologickej samostatnosti a nezávislosti v segmente batérií. Patrí medzi unikátne európske projekty, ktoré majú status „Important projects of common European interest (IPCEI)“ (Významné projekty spoločného európskeho záujmu).

Pri poklese kapacity batérie elektrického vozidla pod 80 % sa znižuje komfort jeho využívania z dôvodu častejšieho nabíjania a kratšieho dojazdu, avšak väčšinu z nich je možné po regeneráci i o pätovne použiť v menej dynamických aplikáciách, napríklad v energetike.

Našou snahou je vyvinúť zariadenie na automatickú regeneráciu batérií z elektromobilov, ktoré bude vďaka najmodernejším technológiám priemyslu 4.0 schopné produkovať batériové moduly pre stacionárne využitie s garantovanou životnosťou a parametrami.

Z pohľadu trvalej udržateľnosti projekt predchádza hromadeni u použitých batérií na skládkach a súčasne znižuje objem surovín, ktoré sú potrebné na výrobu nových modulov.

Projekt vytvára priestor pre vznik výskumnej infraštruktúry, ktorej dôležitou súčasťou sú slovenské univerzity. Vývojársky tím ZTS Výskum a Vývoj nadviazal úzku spoluprácu so Žilinskou univerzitou, Univerzitou P.J. Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou Košice a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a je otvorený spolupráci s ďalšími partnermi z akademického prostredia, vrátane zahraničia.